Uplatnění reklamace

Uplatnění reklamace 

 

ALL4CARS PRAGUE s.r.o., se sídlem Vzdušná 564/8, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČ:03989992,

DIČ: CZ03989992, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka  240885,

 

Kupující spotřebitel:

Jméno: ______________________________________________________ 

Adresa:  ______________________________________________________ 

 _____________________________________________________________

 ______________________________________________________________

Telefon: ______________________________________________________ 

E-mail:  ________________________________________________________ 

 

 

 

 

Uplatnění reklamace

 

Vážení,

dne _____________ jsem ve ve vašem e-shopu  zakoupil/a 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Číslo prodejního dokladu: __________________________________________ 

 

Číslo objednávky: __________________________________________ 

 

Popis závady:

 ___________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________

Preferovaný způsob vyřízení reklamace (Před volbou způsobu vyřízení reklamace se seznamte s bodem „Práva a povinnosti z vadného plnění“ obchodních podmínek):

 

O - OPRAVU O – VÝMĚNU O – SLEVU O – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Vyřízení reklamace očekávám nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně uvedení doby jejího trvání. 

Přílohy:

Kopie kupního dokladu

   

 

 

___________________________________.     _____________________________________         Datum a podpis kupujícího spotřebitele                    Datum a podpis prodávajícího 

 

 

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

 

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

 

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

 

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

 

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

 

Prodávající bude o vyřízení případné reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

 

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.